Image Title

Óª░ÓªòÓºìÓªñ ÓªªÓª┐Óª¿

Óª░ÓªòÓºìÓªñ ÓªªÓª┐Óª¿

ÓªªÓºçÓªÂÓª£ÓºüÓªíÓª╝Óºç Óª¬ÓºìÓª░ÓªñÓª┐ÓªªÓª┐Óª¿ Óª¼Óª┐Óª¡Óª┐Óª¿ÓºìÓª¿ ÓªùÓºìÓª░ÓºüÓª¬ÓºçÓª░ ÓªàÓª¿ÓºçÓªò Óª¼ÓºìÓª»Óª¥Óªù Óª░ÓªòÓºìÓªñÓºçÓª░ Óª¬ÓºìÓª░Óª»Óª╝ÓºïÓª£Óª¿ Óª╣Óª»Óª╝ÓÑñÓª¼Óª┐ÓªÂÓºçÓªÀ ÓªòÓª░Óºç Óªô Óª¿ÓºçÓªùÓºçÓªƒÓª┐Óª¡, Óª¼Óª┐ Óª¿ÓºçÓªùÓºçÓªƒÓª┐Óª¡ Óªô ӪŠӪ¿ÓºçÓªùÓºçÓªƒÓª┐Óª¡ ÓªùÓºìÓª░ÓºüÓª¬ÓºçÓª░ Óª░ÓªòÓºìÓªñ Óª»Óª¥ÓªªÓºçÓª░, ÓªñÓª¥ÓªªÓºçÓª░ Óª¬ÓºìÓª░Óª»Óª╝ÓºïÓª£Óª¿ Óª╣Óª»Óª╝ Óª©Óª¼ÓªÜÓºçÓª»Óª╝Óºç Óª¼ÓºçÓªÂÓª┐ÓÑñÓª¬ÓºìÓª░ÓªñÓª┐ÓªªÓª┐Óª¿ Óª©ÓºüÓª©ÓºìÓªÑ Óª░ÓªòÓºìÓªñÓºçÓª░ ÓªÜÓª¥Óª╣Óª┐ÓªªÓª¥ Óª«ÓºçÓªƒÓª¥ÓªñÓºç ÓªåÓª«Óª¥ÓªªÓºçÓª░ Óª¬ÓºìÓª░Óª»Óª╝ÓºïÓª£Óª¿ ÓªåÓª¬Óª¿Óª¥Óª░ ÓªñÓª¥ÓºÄÓªòÓºìÓªÀÓªúÓª┐Óªò Óª©Óª╣Óª¥Óª»Óª╝ÓªñÓª¥ÓÑñ

Óª░ÓªòÓºìÓªñÓªªÓª¥Óª¿ÓºçÓª░ Óª«Óª¥ÓªºÓºìÓª»Óª«Óºç ÓªåÓª¬Óª¿Óª┐ Óª¼Óª╣Óºü Óª£ÓºÇÓª¼Óª¿ Óª░ÓªòÓºìÓªÀÓª¥ ÓªòÓª░ÓªñÓºç Óª¬Óª¥Óª░ÓºçÓª¿, ÓªòÓª┐ÓªøÓºü Óª«Óª¥Óª¿ÓºüÓªÀÓºçÓª░ Óª£ÓºÇÓª¼Óª¿ Óª¼ÓªªÓª▓Óºç ÓªªÓª┐ÓªñÓºç Óª¬Óª¥Óª░ÓºçÓª¿, ÓªÅÓª¼Óªé Óª«Óª¥Óª¿Óª¼ÓªñÓª¥Óª░ Óª©ÓºçÓª¼Óª¥Óª»Óª╝ ÓªåÓª¬Óª¿Óª¥Óª░ ӪŠӪàÓª¼ÓªªÓª¥Óª¿ ÓªåÓª¬Óª¿Óª¥ÓªòÓºç ÓªªÓºçÓª¼Óºç Óª¬Óª░Óª┐ÓªñÓºâÓª¬ÓºìÓªñÓª┐ÓÑñ Óª░ÓªòÓºìÓªñÓªªÓª¥Óª¿ÓºçÓª░ ÓªòÓª¥Óª░Óªú Óª»Óª¥Óªç Óª╣ÓºïÓªò Óª¿Óª¥ ÓªòÓºçÓª¿, ÓªåÓª«Óª░Óª¥ ÓªÜÓª¥Óªç ÓªåÓª¬Óª¿Óª┐ ÓªåÓª¬Óª¿Óª¥Óª░ Óª©Óª¥ÓªºÓºìÓª» ÓªàÓª¿ÓºüÓª»Óª¥Óª»Óª╝ÓºÇ Óª░ÓªòÓºìÓªñ ÓªåÓª«Óª¥ÓªªÓºçÓª░ Óª«ÓªñÓºï Óª¼Óª┐ÓªÂÓºìÓª¼Óª©ÓºìÓªñ Óª¬ÓºìÓª░ÓªñÓª┐ÓªÀÓºìÓªáÓª¥Óª¿Óºç ÓªªÓª¥Óª¿ ÓªòÓª░Óºç ÓªªÓºçÓªÂÓºçÓª░ Óª©Óª¥ÓªºÓª¥Óª░Óªú Óªô Óª«ÓºüÓª«ÓºéÓª░ÓºìÓªÀÓºü Óª«Óª¥Óª¿ÓºüÓªÀÓºçÓª░ Óª¬Óª¥ÓªÂÓºç ÓªÅÓª©Óºç ÓªªÓª¥ÓªüÓªíÓª╝Óª¥Óª¼ÓºçÓª¿ÓÑñ

ÓªåÓª¬Óª¿Óª¥Óª░ Óª¿Óª┐ÓªòÓªƒÓª¼Óª░ÓºìÓªñÓºÇ ÓªÅÓª▓Óª¥ÓªòÓª¥Óª░ Óª░ÓªòÓºìÓªñÓªªÓª¥Óª¿ ÓªòÓª░ÓºìÓª«Óª©ÓºéÓªÜÓºÇ Óªô Óª░ÓºçÓªí ÓªòÓºìÓª░Óª┐Óª©ÓºçÓª¿ÓºìÓªƒ ÓªòÓª░ÓºìÓª«Óª©ÓºéÓªÜÓºÇÓª░ Óª¼ÓºìÓª»Óª¥Óª¬Óª¥Óª░Óºç Óª£Óª¥Óª¿Óª¥Óª░ Óª£Óª¿ÓºìÓª» ÓªåÓª«Óª¥ÓªªÓºçÓª░ Óª©Óª¥ÓªÑÓºç Óª»ÓºïÓªùÓª¥Óª»ÓºïÓªù ÓªòÓª░ÓºüÓª¿ÓÑñ Óª░ÓªòÓºìÓªñÓªªÓª¥Óª¿ ÓªòÓª░ÓºüÓª¿, Óª£ÓºÇÓª¼Óª¿ Óª¼Óª¥ÓªüÓªÜÓª¥Óª¿ÓÑñ

Óª░ÓªòÓºìÓªñÓªªÓª¥Óª¿ÓºçÓª░ Óª£Óª¿ÓºìÓª»Óªâ

ÓªóÓª¥ÓªòÓª¥ÓªÜÓªƒÓºìÓªƒÓªùÓºìÓª░Óª¥Óª«Óª»ÓªÂÓºïÓª░ÓªªÓª┐Óª¿Óª¥Óª£Óª¬ÓºüÓª░

Óª¼Óª¥ÓªéÓª▓Óª¥ÓªªÓºçӪ Ӫ░ÓºçÓªí ÓªòÓºìÓª░Óª┐Óª©ÓºçÓª¿ÓºìÓªƒ Óª¼ÓºìÓª▓Óª¥Óªí Óª¼ÓºìÓª»Óª¥ÓªéÓªò

Óº¡/Óº½, ÓªåÓªôÓª░ÓªÖÓºìÓªùÓª£ÓºçÓª¼ Óª░ÓºïÓªí, Óª«ÓºïÓª╣Óª¥Óª«ÓºìÓª«ÓªªÓª¬ÓºüÓª░, ÓªóÓª¥ÓªòÓª¥

Óª½ÓºïÓª¿Óªâ +Óº«Óº«Óºª-ÓºªÓº¿-Óº»ÓººÓººÓº¼Óº½Óº¼Óº®, +Óº«Óº«Óºª-ÓºªÓº¿-Óº«ÓººÓº¿ÓººÓº¬Óº»Óº¡

Óª½Óª¥ÓªñÓºçÓª«Óª¥ Óª¼ÓºçÓªùÓª« Óª░ÓºçÓªí ÓªòÓºìÓª░Óª┐Óª©ÓºçÓª¿ÓºìÓªƒ Óª¼ÓºìÓª▓Óª¥Óªí Óª©ÓºçÓª¿ÓºìÓªƒÓª¥Óª░

Óº®Óº»Óº½, ÓªåÓª¿ÓºìÓªªÓª░ÓªòÓª┐Óª▓ÓºìÓª▓Óª¥, ÓªÜÓªƒÓºìÓªƒÓªùÓºìÓª░Óª¥Óª«

Óª½ÓºïÓª¿Óªâ ÓºªÓº®Óºº Óº¼Óº¿ÓºªÓº¼Óº«Óº½, Óº¼ÓººÓº¿Óº®Óº»Óº½, Óº¼Óº¿ÓºªÓº»Óº¿Óº¼

ÓªåÓª╣Óª¥Óªª Óª░ÓºçÓªí ÓªòÓºìÓª░Óª┐Óª©ÓºçÓª¿ÓºìÓªƒ Óª¼ÓºìÓª▓Óª¥Óªí Óª©ÓºçÓª¿ÓºìÓªƒÓª¥Óª░

Óª«ÓºüÓª¿ÓºìÓª©ÓºÇ Óª«ÓºçÓª╣Óª¥Óª¼ÓºüÓª▓ÓºìÓª▓Óª¥Óª╣ Óª░ÓºïÓªí, Óª»ÓªÂÓºïÓª░

Óª½ÓºïÓª¿Óªâ ÓºªÓº¬Óº¿Óºº Óº¡Óº®ÓººÓºªÓºª, Óº¡Óº®Óº¬Óº½Óºª

Óª¼ÓºçÓªùÓª« ÓªñÓºêÓª»Óª╝ÓºçÓª¼Óª¥ Óª«Óª£ÓºüÓª«ÓªªÓª¥Óª░ Óª░ÓºçÓªí ÓªòÓºìÓª░Óª┐Óª©ÓºçÓª¿ÓºìÓªƒ Óª¼ÓºìÓª▓Óª¥Óªí Óª©ÓºçÓª¿ÓºìÓªƒÓª¥Óª░

Óª¬Óª¥Óª╣Óª¥ÓªíÓª╝Óª¬ÓºüÓª░, ÓªªÓª┐Óª¿Óª¥Óª£Óª¬ÓºüÓª░

Óª½ÓºïÓª¿Óªâ ÓºªÓº½Óº®Óºº Óº¼Óº¬ÓºªÓº¿Óºº

 

শিরোনাম