Image Title

ÓªÿÓºéÓª░ÓºìÓªúÓª┐ÓªØÓªíÓª╝ Óª¬ÓºìÓª░Óª©ÓºìÓªñÓºüÓªñÓª┐ ÓªòÓª░ÓºìÓª«Óª©ÓºéÓªÜÓª┐

ÓªÿÓºéÓª░ÓºìÓªúÓª┐ÓªØÓªíÓª╝ Óª¬ÓºìÓª░Óª©ÓºìÓªñÓºüÓªñÓª┐ ÓªòÓª░ÓºìÓª«Óª©ÓºéÓªÜÓª┐

Óª¼Óª¥ÓªéÓª▓Óª¥ÓªªÓºçӪ Ӫ¼Óª┐ÓªÂÓºìÓª¼ÓºçÓª░ Óª©Óª¼ÓªÜÓºçÓª»Óª╝Óºç Óª¼ÓºçÓªÂÓª┐ ÓªªÓºüÓª░ÓºìÓª»ÓºïÓªùÓª¬ÓºìÓª░Óª¼Óª¿ ÓªÅÓª▓Óª¥ÓªòÓª¥ÓªùÓºüÓª▓ÓºïÓª░ ÓªÅÓªòÓªƒÓª┐ÓÑñ Óª»ÓºüÓªùÓºç Óª»ÓºüÓªùÓºç Óª«Óª¥Óª¿Óª¼ ÓªçÓªñÓª┐Óª╣Óª¥Óª©ÓºçÓª░ ÓªªÓºçÓªûÓª¥ Óª©Óª¼ÓªÜÓºçÓª»Óª╝Óºç Óª¡Óª»Óª╝ÓªéÓªòÓª░ ÓªòÓª┐ÓªøÓºü ÓªÿÓºéÓª░ÓºìÓªúÓª┐ÓªØÓªíÓª╝ Óªô Óª¼Óª¿ÓºìÓª»Óª¥ Óª¼Óª╣Óºü Óª«Óª¥Óª¿ÓºüÓªÀÓºçÓª░ Óª£ÓºÇÓª¼Óª¿ ÓªòÓºçÓªíÓª╝Óºç Óª¿Óª┐Óª»Óª╝ÓºçÓªøÓºç, Óª©Óª«ÓºìÓª¬Óªª Óªô Óª©Óª«ÓºìÓª¬ÓªñÓºìÓªñÓª┐ ÓªºÓºìÓª¼ÓªéÓª© ÓªòÓª░ÓºçÓªøÓºçÓÑñ ÓªÅÓª░ÓªòÓª« Óª»ÓºçÓªòÓºïÓª¿ ÓªªÓºüÓª░ÓºìÓª»ÓºïÓªùÓºçÓªç Óª¼Óª¥ÓªéÓª▓Óª¥ÓªªÓºçÓªÂÓºçÓª░ Óª¬Óª¥ÓªÂÓºç ÓªøÓª┐Óª▓Óºï Óª¼Óª¥ÓªéÓª▓Óª¥ÓªªÓºçӪ Ӫ░ÓºçÓªí ÓªòÓºìÓª░Óª┐Óª©ÓºçÓª¿ÓºìÓªƒ Óª©ÓºïÓª©Óª¥ÓªçÓªƒÓª┐ÓÑñ

Óª©Óª┐Óª¬Óª┐Óª¬Óª┐

Óª¼Óª¥ÓªéÓª▓Óª¥ÓªªÓºçÓªÂÓºçÓª░ ÓªëÓª¬ÓªòÓºéÓª▓ÓºÇÓª»Óª╝ Óªà Óª▓Óºç ÓªÿÓª¿ ÓªÿÓª¿ ÓªåÓªÿÓª¥Óªñ Óª╣Óª¥Óª¿Óª¥ ÓªÿÓºéÓª░ÓºìÓªúÓª┐ÓªØÓªíÓª╝ÓºçÓª░ ÓªåÓªÿÓª¥ÓªñÓºçÓª░ Óª«ÓºïÓªòÓª¥Óª¼ÓºçÓª▓Óª¥ ÓªòÓª░Óª¥Óª░ Óª£Óª¿ÓºìÓª» ÓªÅÓªòÓªƒÓª┐ Óª¬Óª░Óª┐ÓªòÓª▓ÓºìÓª¬Óª┐Óªñ Óª¼ÓºìÓª»Óª¼Óª©ÓºìÓªÑÓª¥Óª░ Óª¿Óª¥Óª« ÓªÿÓºéÓª░ÓºìÓªúÓª┐ÓªØÓªíÓª╝ Óª¿Óª┐Óª░Óª¥Óª¬ÓªñÓºìÓªñÓª¥ Óª¬ÓºìÓª░ÓªòÓª▓ÓºìÓª¬ Óª¼Óª¥ Óª©Óª¥ÓªçÓªòÓºìÓª▓ÓºïÓª¿ Óª¬ÓºìÓª░Óª┐Óª¬ÓºçÓª»Óª╝Óª¥Óª░ÓºìÓªíÓª¿ÓºçÓª© Óª¬ÓºìÓª░ÓºïÓªùÓºìÓª░Óª¥Óª« (Óª©Óª┐Óª¬Óª┐Óª¬Óª┐) ÓÑñ ÓªùÓªúÓª¬ÓºìÓª░Óª£Óª¥ÓªñÓª¿ÓºìÓªñÓºìÓª░ÓºÇ Óª¼Óª¥ÓªéÓª▓Óª¥ÓªªÓºçӪ Ӫ©Óª░ÓªòÓª¥Óª░ Óªô Óª¼Óª¥ÓªéÓª▓Óª¥ÓªªÓºçӪ Ӫ░ÓºçÓªí ÓªòÓºìÓª░Óª┐Óª©ÓºçÓª¿ÓºìÓªƒ Óª©ÓºïÓª©Óª¥ÓªçÓªƒÓª┐Óª░ Óª»ÓºîÓªÑ ÓªëÓªªÓºìÓª»ÓºïÓªùÓºç Óª¬Óª░Óª┐ÓªÜÓª¥Óª▓Óª┐Óªñ ÓªÅÓªç ÓªëÓªªÓºìÓª»ÓºïÓªù ÓººÓº®ÓªƒÓª┐ ÓªëÓª¬ÓªòÓºéÓª▓ÓºÇÓª»Óª╝ Óª£ÓºçÓª▓Óª¥Óª»Óª╝ ÓªåÓªùÓºç ÓªÑÓºçÓªòÓºçÓªç Óª©ÓªñÓª░ÓºìÓªòÓªñÓª¥ Óª¼Óª¥ÓªúÓºÇÓª░ Óª©ÓºüÓª¼Óª┐ÓªºÓª¥ ÓªÜÓª¥Óª▓Óºü ÓªòÓª░ÓºçÓÑñ

ÓªåÓª«Óª¥ÓªªÓºçÓª░ ÓªòÓª░ÓºìÓª«ÓªòÓª¥Óª¿ÓºìÓªí

Óª©Óª┐Óª¬Óª┐Óª¬Óª┐Óª░ Óª«ÓºéÓª▓ ÓªòÓª¥Óª£ ÓªÿÓºéÓª░ÓºìÓªúÓª┐ÓªØÓªíÓª╝ÓºçÓª░ Óª¬ÓºéÓª░ÓºìÓª¼Óª¥Óª¡Óª¥Óª© ÓªëÓª¬ÓªòÓºéÓª▓ÓºÇÓª»Óª╝ Óª«Óª¥Óª¿ÓºüÓªÀÓªªÓºçÓª░ Óª«Óª¥ÓªØÓºç Óª»Óªñ ÓªªÓºìÓª░ÓºüÓªñ Óª©Óª«ÓºìÓª¡Óª¼ Óª¬ÓºîÓªüÓªøÓºç ÓªªÓºçÓª»Óª╝Óª¥ÓÑñ Óª¬ÓºéÓª░ÓºìÓª¼Óª¥Óª¡Óª¥Óª©ÓºçÓª░ Óª¬Óª░ Óª©Óª┐Óª¬Óª┐Óª¬Óª┐ ÓªëÓª¬ÓªòÓºéÓª▓ÓºÇÓª»Óª╝ Óª«Óª¥Óª¿ÓºüÓªÀÓºçÓª░ ÓªåÓªÂÓºìÓª░Óª»Óª╝, ÓªëÓªªÓºìÓªºÓª¥Óª░ Óªô ÓªñÓª¥ÓºÄÓªòÓºìÓªÀÓªúÓª┐Óªò ÓªÜÓª┐ÓªòÓª┐ÓºÄÓª©Óª¥Óª░ Óª¼ÓºìÓª»Óª¼Óª©ÓºìÓªÑÓª¥ ÓªòÓª░ÓºçÓÑñ Óª©Óª┐Óª¬Óª┐Óª¬Óª┐ ÓªªÓºüÓª░ÓºìÓª»ÓºïÓªù Óª¬Óª░Óª¼Óª░ÓºìÓªñÓºÇ Óª¬ÓºüÓª¿Óª░ÓºìÓª¼Óª¥Óª©Óª¿ Óªô ÓªªÓºüÓª░ÓºìÓª»ÓºïÓªù Óª«ÓºïÓªòÓª¥Óª¼ÓºçÓª▓Óª¥Óª»Óª╝ ÓªùÓºüÓª░ÓºüÓªñÓºìÓª¼Óª¬ÓºéÓª░ÓºìÓªú Óª¡ÓºüÓª«Óª┐ÓªòÓª¥ Óª¬Óª¥Óª▓Óª¿ ÓªòÓª░ÓºçÓÑñ ÓªÅÓªøÓª¥ÓªíÓª╝Óª¥Óªô ÓªåÓª«Óª░Óª¥ Óª¬ÓºìÓª░ÓªñÓª┐Óª¿Óª┐Óª»Óª╝Óªñ Óª¼Óª┐ÓªíÓª┐ÓªåÓª░Óª©Óª┐ÓªÅÓª©-ÓªÅÓª░ ÓªªÓºüÓª»ÓºïÓª░ÓºìÓªù Óª¬ÓºìÓª░Óª©ÓºìÓªñÓºüÓªñÓª┐Óª░ Óª¬Óª░Óª┐ÓªòÓª▓ÓºìÓª¬Óª¿Óª¥ Óªô Óª¼ÓºìÓª»Óª¼Óª©ÓºìÓªÑÓª¥Óª¬Óª¿Óª¥Óª░ ÓªëÓª¿ÓºìÓª¿Óª»Óª╝Óª¿Óºç ÓªòÓª¥Óª£ ÓªòÓª░Óºç Óª»Óª¥ÓªÜÓºìÓªøÓª┐ÓÑñ

ÓªåÓª«Óª¥ÓªªÓºçÓª░ Óª©ÓºüÓª»ÓºïÓªù

Óº¡ÓªƒÓª┐ Óª£ÓºïÓª¿ÓºçÓª░ ÓººÓº®ÓªƒÓª┐ Óª£ÓºçÓª▓Óª¥Óª░ Óº®Óº¡ÓªƒÓª┐ ÓªëÓª¬Óª£ÓºçÓª▓Óª¥Óª░ Óº®Óº¿Óº¿ÓªƒÓª┐ ÓªçÓªëÓª¿Óª┐Óª»Óª╝Óª¿ÓºçÓª░ Óº®Óº¿Óº»ÓººÓªƒÓª┐ ÓªçÓªëÓª¿Óª┐ÓªƒÓºç Óª©Óª┐Óª¬Óª┐Óª¬Óª┐ Óº¿ÓºªÓº® Óª£Óª¿ ÓªòÓª░ÓºìÓª«ÓºÇ ÓªÅÓª¼Óªé Óª¬ÓºìÓª░Óª¥Óª»Óª╝ Óº¬Óº»,Óº®Óº¼Óº½ Óª£Óª¿ (Óº®Óº¿,Óº®ÓººÓºª Óª£Óª¿ Óª¬ÓºüÓª░ÓºüÓªÀ Óªô ÓººÓº¼,Óº¬Óº½Óº½ Óª£Óª¿ Óª¿Óª¥Óª░ÓºÇ) Óª©ÓºìÓª¼ÓºçÓªÜÓºìÓªøÓª¥Óª©ÓºçÓª¼ÓºÇ Óª¿Óª┐Óª»Óª╝Óºç ÓªòÓª¥Óª£ ÓªòÓª░ÓªøÓºçÓÑñ

ÓªåÓª«Óª¥ÓªªÓºçÓª░ ÓªàÓª░ÓºìÓª£Óª¿

Óª¼Óª¥ÓªéÓª▓Óª¥ÓªªÓºçÓªÂÓºçÓª░ Óª╣Óª¥Óª£Óª¥Óª░Óºï Óª«Óª¥Óª¿ÓºüÓªÀÓºçÓª░ Óª£ÓºÇÓª¼Óª¿ Óª¼Óª¥ÓªüÓªÜÓª¥Óª¿ÓºïÓª░ Óª©ÓºìÓª¼ÓºÇÓªòÓºâÓªñÓª┐ Óª©ÓºìÓª¼Óª░ÓºéÓª¬ ÓªÅÓªç Óª¬ÓºìÓª░ÓªòÓª▓ÓºìÓª¬ ÓªÑÓª¥ÓªçÓª▓ÓºìÓª»Óª¥Óª¿ÓºìÓªíÓºçÓª░ ÔÇ£Óª©ÓºìÓª«Óª┐ÓªÑ ÓªƒÓª¥Óª«Óª©Óª¥Óª░Óªò Óª½Óª¥Óª¿ÓºìÓªí ÓªàÓºìÓª»Óª¥ÓªôÓª»Óª╝Óª¥Óª░ÓºìÓªí ÓººÓº»Óº»Óº«ÔÇØ ÓªàÓª░ÓºìÓª£Óª¿ ÓªòÓª░ÓºçÓÑñ

ÓªåÓª«Óª¥ÓªªÓºçÓª░ ÓªåÓªùÓª¥Óª«ÓºÇ

Óª©ÓºìÓª¼ÓºçÓªÜÓºìÓªøÓª¥Óª©ÓºçÓª¼Óª¥Óª░ ÓªÅÓªòÓª¿Óª┐ÓªÀÓºìÓªáÓªñÓª¥Óª»Óª╝ ÓªÂÓºìÓª░ÓºçÓªÀÓºìÓªáÓªñÓºìÓª¼ÓºçÓª░ Óª▓ÓªòÓºìÓªÀÓºìÓª»Óºç ÓªçÓª¿ÓºìÓªƒÓª¥Óª░Óª¿ÓºìÓª»Óª¥ÓªÂÓª¿Óª¥Óª▓ Óª½ÓºçÓªíÓª¥Óª░ÓºçÓªÂÓª¿ ÔÇ£ÓªÅÓª¿Óª╣Óª¥Óª¿ÓºìÓª©Óª«ÓºçÓª¿ÓºìÓªƒ ÓªàÓª½ Óª©Óª┐Óª¬Óª┐Óª¬Óª┐ÔÇØ Óª¿Óª¥Óª«Óºç ÓªÅÓªòÓªƒÓª┐ Óª¬ÓºìÓª░ÓªòÓª▓ÓºìÓª¬ ÓªÂÓºüÓª░Óºü ÓªòÓª░ÓºçÓªøÓºçÓÑñ ÓªÅÓªç Óª¬ÓºìÓª░ÓªòÓª▓ÓºìÓª¬ÓºçÓª░ ÓªåÓªôÓªñÓª¥Óª»Óª╝ ÓªªÓºüÓªç ÓªºÓª¥Óª¬Óºç ÓªåÓª«Óª░Óª¥ ÓªåÓª«Óª¥ÓªªÓºçÓª░ Óª©Óª«Óª¿ÓºìÓª¼Óª»Óª╝ Óªô Óª¬ÓºìÓª░Óª©ÓºìÓªñÓºüÓªñÓª┐ Óª¬Óª░Óª┐ÓªòÓª▓ÓºìÓª¬Óª¿Óª¥Óª░ ÓªëÓª¿ÓºìÓª¿Óª»Óª╝Óª¿ ÓªÅÓª¼Óªé Óª¼Óª¥ÓªéÓª▓Óª¥ÓªªÓºçӪ Ӫ©Óª░ÓªòÓª¥Óª░ÓºçÓª░ Óª©Óª¥ÓªÑÓºç Óª¼Óª┐ÓªíÓª┐ÓªåÓª░Óª©Óª┐ÓªÅÓª©-ÓªÅÓª░ Óª©Óª«ÓºìÓª¬Óª░ÓºìÓªò ÓªëÓª¿ÓºìÓª¿Óª»Óª╝Óª¿ÓºçÓª░ Óª▓ÓªòÓºìÓªÀÓºìÓª»Óºç ÓªòÓª¥Óª£ ÓªòÓª░ÓªøÓª┐ÓÑñ ÓªåÓª«ÓºçÓª░Óª┐ÓªòÓª¥Óª¿ Óª░ÓºçÓªí ÓªòÓºìÓª░Óª©-Óªô ÓªÅÓªç Óª¬ÓºìÓª░ÓªòÓª▓ÓºìÓª¬ÓªòÓºç ÓªëÓºÄÓª©Óª¥Óª╣Óª┐Óªñ ÓªòÓª░ÓªøÓºçÓÑñ

ÓªåÓª░Óºï Óª£Óª¥Óª¿ÓªñÓºç Óª¡Óª┐Óª£Óª┐Óªƒ ÓªòÓª░ÓºüÓª¿ cpp.gov.bd

শিরোনাম